علیرضا سعادتمند -1 (آخرین اتفاق 99)

۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 100×100 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

 

Alireza Saadatmand
علیرضا سعادتمند -1 (آخرین اتفاق 99)

۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان