علیرضا سعادتمند -۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 100×100 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

 

Alireza Saadatmand
علیرضا سعادتمند -۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان