علی خالق 9-1311

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: خشم و هیاهیو

ابعاد: 70×90 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

Ali Khalegh
علی خالق 9-1311

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان