علی خالق ۹-۱۳۱۱

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: خشم و هیاهیو

ابعاد: 70×90 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

Ali Khalegh
علی خالق ۹-۱۳۱۱

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان