علی خالق ۷-۱۳۱۱

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: خشم و هیاهیو

ابعاد: 200×110 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

Ali Khalegh
علی خالق ۷-۱۳۱۱

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان