علی خالق ۲-۱۳۱۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: خشم و هیاهیو

ابعاد: 70×120 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

Ali Khalegh
علی خالق ۲-۱۳۱۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان