احد قدیری ۱۲-۱۱۶۱

 

مجموعه: سگ و گربه ها

ابعاد:  38.5x12x18.5 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد

سال: 1397