علی خالق 2-1311

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: خشم و هیاهیو

ابعاد: 130×110 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

Ali Khalegh
علی خالق 2-1311

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان