درد را نقاشی کن

Mohammad Moina-al-dini

به قلم دکتر محمد معین الدینی
مدرس و پژوهشگر هنر

یادداشتی بر نقاشی های مجموعه طیف سعید احمدزاده

 

saeed ahmadzadeh

همچون گذشته، این مجموعه آثار سعید احمدزاده پاپ آرتی را به تصویر کشیده است که در آن عناصری را به سطح کشیده و عمق را کنار گذاشته است. هیچ ابایی برای بازی با نشانه‌ها وجود ندارد و بسیاری از نمادهای مصرف فرهنگی انسان امروز در سر یک سفره جمع شده اند، نقاشی‌ها بدون اینکه بخواهند عناصر درون تابلوهایشان را ارزشگذاری کنند، دریچه‌ای به سوی ذهن شلوغ رسانه‌زده‌ی ما باز کرده‌اند. در هر تابلو مجموعه‌ای از شمایل‌های آشنا و معروف با همدیگر پیوند خورده‌اند و سلبریتی‌ها، مونالیزای داوینچی و چاپ‌های اندی وارهول و البته خود نمایی استخوان‌ها، از آنجایی که هر کدام از عناصر تابلوها برگرفته از خواستگاهی متفاوت هستند، کولاژ آنها در کنار همدیگر حسی بازیگوشانه به کارها داده است. انگار که هیچ کدام از نقاشی ها نمی‌خواهند به معنایی تن بدهند، هیچ عنصری بر دیگری برتری ندارد،.

saeed ahmadzadehیک تصویر رادیولوژی از استخوان‌های انسان به همان اندازه اهمیت دارد که تصویر استخوان‌های یک لاکپشت یا دایناسوری منقرض شده، به نظر می‌رسد دیگر مرزی در کار نیست. دیگر میان جاندار و بیجان و روح و جسم و انسان و حیوان؛ حقیقت و واقعیت و گذشته و اکنون خط مشخصی دیده نمی‌شود و رنگ‌های پخته و عمیق نقاشانه تا رنگ‌های براق تبلیغاتی همه چیز درهم تنیده شده است، حتی استفاده از رسانه‌ی سنتی بوم نقاشی و رنگ و روغن نیز زبان ساختارگریزی دارند، اما در پس این کولاژ معنایی عمیق‌تر. حتی اگر شده برای خود نقاش – نهفته است، لیکن آثار فراتر از اینکه چه باز می نمایانند و چگونه در ذهن تماشاگر تفسیر می شوند منحصر به فرد زیسته و به همان اندازه عام برای همه‌ی ما هستند: تجربه‌ی درد و آنگاه که درد دیسک‌های ستون مهره‌ها و گذر از تونل های اسکن و MRI، سعید را با سویه‌ی دیگری از وجودش آگاه کرد. دردی که بخش مهمی از آن حاصل ساعت‌های ایستادن پشت سه پایه بود، درد با روح انسان همان بازی را می‌کند که در نقاشی‌های سعید به چشم می خورد و کولاژی از احساسات متناقض؛ درد در عین حال که آزار دهنده است به همان اندازه هم به واسطه‌ی جنبه‌ی آگاهی بخشی‌اش ضروری است؛

Saeed Ahmadzadeh Spectrum

درد به همان اندازه که نشانه‌ی اضطراب و درماندگی و ناتوانی است، به همان اندازه هم انسان را عمق می‌بخشد و حتی امید می‌آفریند؛ درد علیرغم اینکه احساس قربانی شدن و ناامیدی می‌دهد. در عین حال نیروی عظیمی است که ما را وادار به بازاندیشی در شیوه‌ی تفکر و رفتارمان می‌کند. تجربه‌ای که جهان ذهنی و احساسی را از نو تعریف می‌کند و ما را در مسیر کشف چیزهای تازه قرار می‌دهد. درد گاهی مقدس هم می‌شود و سراسر ادیان از درد مقدس صحبت می‌رانند. درد مانند هاله‌ای حتی اطرافیان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. پس چرا دردی که از دل نقاشی درآمده است خودش تصویر نشود.

اینگونه شد که درد هماهنگ با زبان بصری تابلوها از خلال نشانه‌ی بارز آن یعنی عکس‌های رادیولوژی استخوان ها روی تابلوها و در عکس‌های رادیولوژی از جهان تماشایی ستارگان عبور می کند؛ جلوه‌گری نمادهای تاریخ هنر و سلبریتی‌هایی که در ابتدای شروع این مجموعه در مرکز تابلوها با قدرت خود نمایی می‌کردند گاه زپر رنگ های درخشان استخوان ها به عقب رانده شدند. به نظر می رسد روح تازه‌ای قرار است عناصر درون تابلوها را به هم پیوند دهد، از این زاویه اهمیتی میان یک سلبریتی، یک شمایل تاریخ هنری و یک شیء عادی وجود ندارد، گویی همه‌ی آنها در برابر یک عنصر تازه عقب نشینی کرده‌اند. عکس‌های رادیولوژی بیش از اندازه صادق هستند تا جایی که تردید را تبدیل به ایمان می‌کنند. به نظر می‌رسد پوست انداخته‌اند و به چیزی فراتر از انتظارات مخاطبان از یک نقاشی پاپ تبدیل شده‌اند و چرخش معناشناختی آثار سعید احمد زاده نسبت به نقاشی های پیشینش همین گذر از رنجی است که در کالبد خود و آثارش لانه کرده است.