آرت فر هند۲۰۲۰ – دهلی

کلیشه ها و هژمونی های چالش برانگیز مردانگی موضوع پرتره های نمایشی شاعرانه و ظریف اندام مردانه در عکس های بابک حقی هستند که با شکنندگی اشیاء در طبیعت – رزهای خشکیده،  آبشاری از پل های نیلوفر پیچنده،  سایه های متکسر شاخه ای که به بیرون از پنجره خم شده است. هر دو عکاس، بابک حقی و آرمان استپانیان از عکاسی پرفورمنس برای ارجاع به شرایط تاریخی مدرنیسم ایران استفاده می کنند بویژه به نحوی که بیننده را به زیر سوال بردن هویت های خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی دعوت می کنند.

دیگر رسانه ها

تصاویر بیشتر