آثار آرمان استپانیان در نمایشگاه “ثبت ایران قدیم” – موزه برلین

نمایشگاه “ثبت ایران قدیم” در Mshatta Hall موزه پرگامون شامل چهار مجموعه عکس و یک چیدمان آینه از آثار شادی قدیریان، آرمان استپانیان، نجف شکری و ترانه حمامی است. این نمایشگاه نگاهی منقدانه به گذشته و تحولات سیاسی و اجتماعی می اندازد و آنها را در زمان حال قرار می دهد. این آثار عکاسی از روشهای مختلفی برای برانگیختن کارکردهای شکل گیری هویت گذشته استفاده می کنند، در عین حال مخاطبین را به زیر سوال بردن شرایط هویت های تاریخی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و ملی خود دعوت می کنند.

 آرمان استپانیان پرتره های گروهی و انفرادی از دو مجموعه سنگ قبرها (۲۰۰۰–۱۹۹۹) و زنگ درها (۲۰۰۴)  را از سلسله های قاجار و پهلوی (۱۹۲۵–۱۹۷۹) به مناظر معاصر تبدیل می کند. این آثار را می توان به عنوان یک یادآوری تفسیر کرد که چگونه وضعیت فعلی ما توسط پدران مان شکل گرفته است.

دیگر رسانه ها

تصاویر بیشتر