آن روزها

نمایشگاه انفرادی احد قدیری

۱۸ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

اتفاقات و خاطرات، رویدادهای چند بعدی هستند که بسته به زاویه نگاه فرد درگیر، تفسیر، طبقه بندی و به خاطر سپرده می شوند. ترکیب پیچیده ی زمان و مکان، افراد و احساس ها، بوها و رنگ ها، لمس ها و لباس ها، حرفها و صداها، مزه ها و جنس ها. حواس و حال و هوای ما به دلخواه انتخاب می کند که کدام شاخص شدت و حدت بیشتر یا کمتری داشته باشد. سلیقه ی ما، تفسیر ذهنی و عاطفی ما از آنچه رخ می دهد و آنچه گفته و شنیده می شود همگی بر نوع بسته بندی و دسته بندی خاطرات تاثیر می گذارد. آنچه در مبحث گسترده ی “تحلیل گفتمان” به تفصیل نقد و بررسی می شود به واقع فرمولی است که هر فرد خاص از ابعاد مختلف یک رویداد تولید می کند. تفسیری شخصی از گذشته.

احد قدیری در مکعب هایش تفسیر و فرمول خود را بی طرفانه و سفید بر خاطرات رنگی جمعی ما نگاشته است. حال و هوای او از آنچه که بعضا به سنش هم قد نمی دهد و شاید فرمول دیگرانی ست که پیشتر از او این خاطرات را زیسته اند. خاطرات “آن روزهایی” که اکثر ما امروز به خوشی و رنگی ازشان یاد می کنیم؛ چرا که فرمول این روزهای ما چنان شاد و بی دغدغه و رنگی تفسیر نمی شود.

مژده طباطبایی – بهمن ۹۸