سنگ قبرها

“روزی سر مزار پدرم در قبرستان ارامنه ،عکس هایی که روی سنگ قبرها بودند توجهم راجلب کرد.

 با خودم فکر کردم ، موقعی که این افراد برای رفتن پیش عکاس باشی آماده می شدند ، به چه فکر می کردند؟

 با چه شور و شوقی لباس های خود را پوشیده اند؟

زمانی که روبروی دوربین عکاسی به آن خیره شده اند، آیا فکرش را میکردند که روزی همان عکس بر سنگ قبرشان نقش خواهد بست؟”

و با این افکار آرمان شروع به عکاسی از سنگ قبر ها می کند  به تک تک آن ها المان های زنده مثل  یک دسته گل  یا یه ساعت جیبی، یک تکه از قلاب بافی ظریف، یک عکس دیگر اضافه می کند تا به آنها معنا و مفهومی متفاوت بخشد و بدین ترتیب مخاطب را بیش تر به فکر وا دارد.

 به عبارتی استپانیان تعبیر و تفسیر خود را از عکس سنگ قبر به آن می افزاید.

این عکس ها با استفاده از نور طبیعی آفتاب ( خورشید) عکاسی شده اند و از فیلتر فقط جهت ملایم کردن سایه های تند استفاده شده است .

برگرفته از فصلنامه هاندس « جنگ هنر و ادبیات »