سعید احمدزاده

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

از مجموعه “طیف”
۱۰۰×۷۵ سانتی متر
رنگ و روغن روی بوم

saeed Ahmadzadeh
سعید احمدزاده

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان