محسن کرمی ۹-۱۰۱۳

مجموعه: رازنامه

ابعاد: 180×180 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک و ورق نقره روی بوم

سال: 1398