کیارش یعقوبی ۶-۱۰۲۱

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 120×180 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک روی بوم

Kiarash Yaghubi
کیارش یعقوبی ۶-۱۰۲۱

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان