کامبیز خدابنده ۲۲-۱۱۸۱

مجموعه: آرمانشهر – اتوپیا

ابعاد:  150×150 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک روی بوم

سال: 1399