جواد بیاد ۴-۱۱۹۳

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 200×160 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

سال: 1396

there is a city beyond tomorrows javad beyad
جواد بیاد ۴-۱۱۹۳

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان