جواد بیاد۱-۱۱۹۲

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 169×130 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

سال: 1395

the act of the modern world javad beyad
جواد بیاد۱-۱۱۹۲

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان