جواد بیاد ۲-۱۱۹۱

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 180×110 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

سال: 1396

javad beyad the world going towards
جواد بیاد ۲-۱۱۹۱

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان