جواد بیاد ۱-۱۱۹۱

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: حرکت جهان بسوی

ابعاد: 170×150 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

سال: 1396

Javad Beyad - The world going towards
جواد بیاد ۱-۱۱۹۱

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان