جواد بیاد ۱-۱۱۹۱

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 150×170 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

سال: 1396

javad beyad the world going towards
جواد بیاد ۱-۱۱۹۱

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان