چهارفصل

زندگی می‌رقصد و با هر فصل لباسی نو به تن می‌کند. می‌چرخد و بر زمین رنگ می‌پاشد و صدای رنگ‌ها بسیار شنیدنی‌ست. زیباترین توالی زمان گردش فصل‌هاست. زمین می‌چرخد و با تغییر فصول بر طبیعت رنگ می‌پاشد و ستایش این رنگ‌ها عمیق‌ترین لذت هنرمند است.