سگ و گربه ها – ۱۳۹۷

سگ و گربه های احد قدیری

انبوه رنگها بر پیکره هایی به سان سگها و گربه ها، راوی یک ترکیب نا مانوس از نقاشی و مجسمه‌سازی هستند که از‌ ریخت افتادگی حیواناتی را تداعی می کنند که ‌‌ما روزانه در سطح شهر و در روزمرگی خود با آنها در تماس هستیم و به سادگی از‌کنارشان عبور‌ می‌کنیم. آثار احد قدیری حفره های برجسته ای هستند که با در هم شکستن اندام واقعی سگ ها و گربه‌ها و تبدیل شان به اندام های مکعبی شکلی که ایفا کننده نقش تابلو‌ نیز‌ می‌باشند سعی دارد عاملی ارتباطی میان انسان ها باشد. پندار ما انسان ها از ادراک  حیوانات همواره به گونه ایست که آنان را شبه انسان می شماریم و هنگام زجر کشیدن و سختی دیدن شان با آنها هم ذات پنداری‌می کنیم گویی انسانی هستند که در کالبدی متفاوت زجر‌می‌کشند‌و سختی‌می‌بینند. با دقت در‌ نقاشی ها بر‌ پیکر چوبین این آثار پیام هایی را در می‌یابیم حاوی وحشت و التماس، انگار انسان هایی در پرتگاه جوامع بشری امروز که روز به روز جای خالی احساس در آنها بیشتر به چشم‌می آید متکلم این پیام ها هستند. تعبیر آثار احد قدیری به ابژه هایی که در تلاشند از حقوق حیوانات دفاع کنند و شعارهایی مبنی بر حفظ حقوق حیوانات سر دهند شاید بسیار ساده اندیشی باشند. این آثار به نمایندگی از انسان های در حال واپاشی و انسانیتی در حال انقراض و جوامعی در حال واژگونی که تحت تاثیر لذت طلبی های انفرادی قرار دارد از آفت فراگیر و جهان شمول‌ خودبینی داد بر می آورند.