زمستانه

نمایشگاه گروهی خط نقاشی به کیوریتوری کیارش یعقوبی

۲ الی ۹ اسفند ۱۳۹۸

“در آغاز هیچ نبود، کلمه بود…”

و کلمه اشتیاق گفتن بود.

و اشتیاق گفتن،

شوق پراکندن اندیشه بود.

و در اندیشه استحاله بود. و

استحاله حاصل آگاهی بود.

و آگاهی از پس شوق شنیدن آمد.

و شنیدن در سکوت بود.

و سکوت از هیچ بود.

و هیچ حاصل عشق بود.

و در آغاز کلمه نبود، هیچ بود… .

علیرضا آستانه، ساناز البرزی، ابراهیم الفت، علیرضا بابایی، محمد بزرگی، بهمن پناهی، پیمان پیروی، امید خاکباز، الهیار خوشبختی، افسانه درویش، بابک رشوند، هادی روشن ضمیر، بهروز زیندشتی، علیرضا سعادتمند، محیا طلوع کیان، عذراعقیقی بخشایش، رضا عمادی، محمدرضا عموزاد، علی قاسمی، محسن کرمی، احمد مازادی، فریبا نصیریان، سعید نقاشیان، حسین نوروزی، امین هنامی، کیارش یعقوبی